2015

Budowaliśmy drogi, chodniki, kanalizację oraz infrastrukturę drogową w Białymstoku, a także miastach powiatu białostockiego

 1. Budowa parkingu i pochylni przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku, ul. Legionowa 7

 2. Budowa ciągu pieszo – jezdnego i drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Pomorską a Zaściańską w Białymstoku”

 3. Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego w Białymstoku

 4. Wykonanie wymiany nawierzchni dróg na posesjach przy ulicy Kruczkowskiego i Wyszyńskiego w Kleosinie na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie

 5. Naprawa nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrębie garaży przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na ul. Pogodnej w Białymstoku

 6. Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem oraz budową linii oświetleniowej na trenie Browaru Białystok dz. nr ewid. 781/12 w Białymstoku, obręb nr 12

 7. Wymiana nawierzchni z wymianą krawężników oraz obrzeży przy ul. Kruczkowskiego w Kleosinie

 8. Poszerzenie jezdni dublera ul. Jana Pawła II w Białymstoku z  przebudową parkingu i  budową chodnika oraz budową kanalizacji deszczowej i przebudową hydrantu nadziemnego oraz rozbiórką kabla telekomunikacyjnego

 1. Przebudowa ul. Pocztowej w Sokółce – II etap

 2. Przebudowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. E. Orzeszkowej w Białymstoku

 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez umocnienie skarpy na odcinku chodnika – droga powiatowa Nr 1393 B ul. Wasilkowska w Jurowcach

 4. Budowa ulicy Św. Józefa w Białymstoku

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na wymianie nawierzchni ciągów komunikacyjnych – dojazdów do budynków z budową nowych miejsc parkingowych wraz z rozbiórką części budowli ochronnej zdjętej z ewidencji znajdującej się poza budynkiem Lipowa 18, w rejonie budynków Lipowa 18, Lipowa 18a, Częstochowska 3 w Białymstoku

 6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377B w m. Nieciece (gmina Tykocin)

 7. Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3

 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegającą na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza (gm. Łapy)

 9. Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach

 10. Modernizacja placu przy budynku administracyjno – warsztatowym, ul. Hetmańska 105 w Białymstoku

 11. Budowa cmentarza w Karakulach gm. Supraśl /II ETAP/

 12. Budowa ulicy Górnej i Klonowej w Grabówce (etap I)

 13. Wyniesienie skrzyżowania ul. Baczyńskiego i Słowackiego celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w Kleosinie

 14. Wykonanie robót drogowych przy ul. Lipowej 18 w Białymstoku

 15. Montaż krawężników, oporników przy zadaniu „Zaprojektowanie oraz przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k/Białegostoku, w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”

 16. Wykonanie placu na odpady na terenie Browaru Białystok

 17. Wybudowanie parkingu osiedlowego przy ul. Radzymińskiej – dz. 563/1 obr. 12

 18. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475 B: droga krajowa nr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl – budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej Nr 65 w m. Grabówka na działce nr ew. 713, obręb Sobolewo

 19. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka

 20. Budowa ul. Południowej, Wspólnej i Braterskiej w Białymstoku

 21. Wykonanie peronów przystankowych we wsi Nowodworce ul. Wasilkowska

 22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej, Osiedlowej, Krótkiej i Szkolnej w Karakulach (etap I)

 23. Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu przy inwestycji „budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej z zapleczem socjalno – biurowo – technicznym BKS HETMAN wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej”