Realizacje

ROK 2020

 1. Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach
 2. Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach, gm. Choroszcz
 3. Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy

ROK 2019

 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze (Partner Konsorcjum)
 2. Budowa ulicy Wigierskiej w Białymstoku
 3. Budowa ulicy Ziemskiej i Rolnej w Białymstoku
 4. Budowa ulicy Porannej w Białymstoku
 5. Przebudowa parkingu i chodnika oraz utwardzenie powierzchni przy budynkach mieszkalnych, ul. Kopernika w Łapach
 6. Budowa ul. Gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną        w Białymstoku
 7. Budowa ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny
 8. Budowa ciągu pieszo – jezdnego 026 D od ul. Strzeleckiej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej
 9. Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku:
– CZ. I: a) Budowa zatoki postojowej z ciągiem pieszym  w ul. Wołyńskiej /budżet obywatelski/, b) Przebudowa ulicy Ks. S. Andrukiewicza w zakresie budowy chodnika i linii oświetleniowej /budżet obywatelski/, c) Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego /budżet obywatelski/, d) Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty e) Budowa zatok postojowych i chodnika w ulicach: ul. Rzemieślnicza i ul. Działkowa /budżet obywatelski/. – CZ III – Budowa chodnika i pasa do skrętu w lewo w ulicy Bitwy Białostockiej w Białymstoku

ROK 2018

1. Budowa ulicy Krokusowej i Stokrotki w Białymstoku

2. Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej

3. Budowa zatoki autobusowej, parkingów i utwardzenia terenu w  Sobolewie i Sowlanach, gm. Supraśl

4. Budowa ulicy Kairskiej w Zaściankach

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dojeździe ul. Prusa do ul. K. Ciołkowskiego  w Białymstoku

6. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odgałęzień hydrantowych w ul. Wigierskiej  w Białymstoku

7. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (1)”

CZĘŚĆ IV – ul. Czerwonego Kapturka CZĘŚĆ V – Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego  w Białymstoku 8. Budowa drogi gminnej nr 106829 B ul. Sienkiewicza w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i budową linii oświetlenia ulicznego 9. Modernizacja drogi gminnej na działkach o nr geodezyjnych 396 i 348 obręb: Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny 10. Przebudowa i budowa dr gminnej Nr 106786B – ul. Leśna z miejscami postojowymi szt. 15 oraz budową sieci kanalizacji deszczowej 11. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-5 część I (Rozbudowa ulic: Waryńskiego i Proletariackiej) część II (Przebudowa ulicy Cienistej) część IV (Budowa ulicy Ustronnej) 12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 B (droga do Zalesian), Etap I – roboty przygotowawcze i podbudowa (Gm. Turośń Kościelna) 13. Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 1501 B w m. Zalesiany 14. Przebudowa sieci wodociągowej – węzłów hydrantowych, wymiana węzłów przyłączeniowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krokusowej w Białymstoku 15. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” 16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Proletariackiej w Białymstoku 17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w  ul. Waryńskiego w Białymstoku 18. Przebudowa sieci wodociągowej – węzłów hydrantowych, wymiana węzłów przyłączeniowych w ul. Stokrotki w Białymstoku

ROK 2017

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leśna Polana na odcinku od skrzyżowania z ul. Solnicką do skrzyżowania z ul. Daliową i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. Ks. St. Suchowolca

 2. Budowa ul. P. Sapiehy w Białymstoku

 3. Budowa ulicy Stanisława Mikołajczyka w Białymstoku wraz z budową kanalizacji deszczowej

 4. Budowa ulic: Familijnej i Czerwonego Kapturka w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

 5. Budowa ulicy Janusza Radziwiłła w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

 6. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku :

  część II (ul. Kopciuszka)

  część XI (ul. Plastusia)

  część XII (ul. Szeroka)

 7. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (3):

  część VII (droga gminna łącząca ul. J. Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego)

  część VI (ul. Zgody)

 8. Modernizacja sięgacza w ul. Ogrodowej w Białymstoku III

 9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Leśna, Polana w Białymstoku

 10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Sapiehy w Białymstoku

 11. Przebudowa i budowa sieci sanitarnej i wodociągowej wraz z odcinkami w granicach pasa drogowego w ul. Janusza Radziwiłła w Białymstoku

 12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kopciuszka w Białymstoku

 13. Budowa kanału sanitarnego łącznika pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego i ul. J. I. Kraszewskiego w Białymstoku

 14. Przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Żwirki i Wigury w Białymstoku

 15. Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce – II etap

 16. Przebudowa ulicy Wiosenna w Czarnej Białostockiej

 17. Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej

 18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na budowie parkingu na wysokości posesji nr 1 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

 19. Wykonanie części robót drogowych w ramach projektu pod nazwą „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, obejmującego zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze nr 106251B na odcinku Choroszcz-Sienkiewicze”

Usługi odśnieżania:

– zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach:2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego

– zimowego utrzymanie dróg i ulic Gminy Supraśl w sezonie zimowym 2017/2018, część I: Lewa strona od ulicy Szosa Baranowicka

– odśnieżaniu posesji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ROK 2016

 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2302B polegającej na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

 2. Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z ul. Krakowskiej w Białymstoku

 3. Wykonanie rozbudowy parkingu na ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku

 4. Budowa dróg gminnych – CZĘŚĆ II „Budowa nawierzchni utwardzonej ul. Jana Pawła II w Kleosinie”

 5. Wykonanie zatok autobusowych we wsi Nowodworce

 6. Wykonanie placu manewrowego wraz z infrastrukturą oraz likwidacja obecnie użytkowanego – KPKM Sp. z o.o. w Białymstoku

 7. Naprawa pobocza przy Browarze Dojlidy w Białymstoku

 8. Wykonania wymiany nawierzchni parkingu przy budynku Piaskowa 2B w Łapach

 9. Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Włókienniczej w Białymstoku

 10. Budowa drogi gminnej dojazdowej od ulicy K. Ciołkowskiego do cmentarza w Białymstoku

 11. Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23

 12. Budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 4 w Kleosinie na terenie należącym do SM w Kleosinie

 13. Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Białymstoku

 14. Przebudowa ul. Wenus w Białymstoku z dwoma łącznikami do ul. Saturna

 15. Przebudowa ulic: Folwarcznej, Dojlidzkiej, Saskiej w Białymstoku

 16. Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834 B w miejscowości Stanisławowo) gm. Juchnowiec Kościelny

 17. Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z budową parkingów i chodników w Białymstoku obok budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kraszewskiego 23 i 23a oraz przy ul. Sobieskiego 26 i 26a oraz rozbudowa zjazdu z ul. Sobieskiego

 18. Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej (ETAP I)

 19. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Wenus w Białymstoku

 20. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Dojlidzkiej w Białymstoku

ROK 2015

 1. Budowa parkingu i pochylni przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku, ul. Legionowa 7

 2. Budowa ciągu pieszo – jezdnego i drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Pomorską a Zaściańską w Białymstoku”

 3. Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego w Białymstoku

 4. Wykonanie wymiany nawierzchni dróg na posesjach przy ulicy Kruczkowskiego i Wyszyńskiego w Kleosinie na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie

 5. Naprawa nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrębie garaży przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na ul. Pogodnej w Białymstoku

 6. Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem oraz budową linii oświetleniowej na trenie Browaru Białystok dz. nr ewid. 781/12 w Białymstoku, obręb nr 12

 7. Wymiana nawierzchni z wymianą krawężników oraz obrzeży przy ul. Kruczkowskiego w Kleosinie

 8. Poszerzenie jezdni dublera ul. Jana Pawła II w Białymstoku z  przebudową parkingu i  budową chodnika oraz budową kanalizacji deszczowej i przebudową hydrantu nadziemnego oraz rozbiórką kabla telekomunikacyjnego

 1. Przebudowa ul. Pocztowej w Sokółce – II etap

 2. Przebudowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. E. Orzeszkowej w Białymstoku

 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez umocnienie skarpy na odcinku chodnika – droga powiatowa Nr 1393 B ul. Wasilkowska w Jurowcach

 4. Budowa ulicy Św. Józefa w Białymstoku

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na wymianie nawierzchni ciągów komunikacyjnych – dojazdów do budynków z budową nowych miejsc parkingowych wraz z rozbiórką części budowli ochronnej zdjętej z ewidencji znajdującej się poza budynkiem Lipowa 18, w rejonie budynków Lipowa 18, Lipowa 18a, Częstochowska 3 w Białymstoku

 6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377B w m. Nieciece (gmina Tykocin)

 7. Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3

 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegającą na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza (gm. Łapy)

 9. Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach

 10. Modernizacja placu przy budynku administracyjno – warsztatowym, ul. Hetmańska 105 w Białymstoku

 11. Budowa cmentarza w Karakulach gm. Supraśl /II ETAP/

 12. Budowa ulicy Górnej i Klonowej w Grabówce (etap I)

 13. Wyniesienie skrzyżowania ul. Baczyńskiego i Słowackiego celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w Kleosinie

 14. Wykonanie robót drogowych przy ul. Lipowej 18 w Białymstoku

 15. Montaż krawężników, oporników przy zadaniu „Zaprojektowanie oraz przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k/Białegostoku, w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”

 16. Wykonanie placu na odpady na terenie Browaru Białystok

 17. Wybudowanie parkingu osiedlowego przy ul. Radzymińskiej – dz. 563/1 obr. 12

 18. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475 B: droga krajowa nr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl – budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej Nr 65 w m. Grabówka na działce nr ew. 713, obręb Sobolewo

 19. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka

 20. Budowa ul. Południowej, Wspólnej i Braterskiej w Białymstoku

 21. Wykonanie peronów przystankowych we wsi Nowodworce ul. Wasilkowska

 22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej, Osiedlowej, Krótkiej i Szkolnej w Karakulach (etap I)

 23. Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu przy inwestycji „budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej z zapleczem socjalno – biurowo – technicznym BKS HETMAN wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej”